Ex-trader, Entrepreneur, Writer and soon to be Chef.

Crème pâtissière, crème diplomat, crème mousseline, crème chiboust, and crème chantilly; these are one of the most important creams in French pastry world.

If the “Game of Thrones” characters were the creams; Jon Snow would be crème pâtissière, Tyrion Lannister would be crème diplomat, Cersei Lannister would be crème mousseline

İyi şarap denince akla gelen ilk ülkelerden biri Türkiye olmasa da bulunduğumuz coğrafya, tarihte şarabın ilk keşfedildiği yer.

Milattan önce 6000'li yıllarda — bugünkü sınırlarla — Türkiye’nin doğusu, Gürcistan’in güneyi ve Ermenistan’ın batısı arasında kalan üçgen, arkeolojik bulgulara göre üzüm suyunun fermente edilerek içkiye dönüştürüldüğü ilk bölge.

Uluc Aydemir

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store