Ex-trader, Entrepreneur, Writer and soon to be Chef.
Photo by Kym Ellis on Unsplash

İyi şarap denince akla gelen ilk ülkelerden biri Türkiye olmasa da bulunduğumuz coğrafya, tarihte şarabın ilk keşfedildiği yer.

Milattan önce 6000'li yıllarda — bugünkü sınırlarla — Türkiye’nin doğusu, Gürcistan’in güneyi ve Ermenistan’ın batısı arasında kalan üçgen, arkeolojik bulgulara göre üzüm suyunun fermente edilerek içkiye dönüştürüldüğü ilk bölge.

Photo by Kyre Song on Unsplash

Hayat her zamanki gibi çok garip…

Geçtiğimiz sene Mart ayında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak tanımlanan yeni koronavirüs salgını geride kalan 1,5 yılın ardından birçoğumuzun hayatında kapanması zor yaralar, kayıplar ve acılar yaratsa da küçük bir azınlığın hayatına neşe, mutluluk ve zenginlik getirdi.

Bu yazının konusu salgınla geçen…

Uluc Aydemir

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store